(Việt Nam Gold Digger) Năm 2019 SeABank tăng trưởng vượt bậc, lợi nhuận trước thuế hơn 1.390,69 tỉ đồng | Ngân hàng | Thanh Niên

Vietnam Gold Digger
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố kết quả kinh doanh năm 2019 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 1.390,69 tỉ đồng, tăng 768,26 tỉ đồng tương đương 123,4% so với năm 2018. Năm 2019 SeABank tăng trưởng vượt bậc, lợi nhuận trước thuế hơn 1.390,69 tỉ đồngTheo đó, kết thúc năm tài chính 2019, SeABank hoàn thành vượt tất cả chỉ tiêu kinh doanh đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông hồi đầu năm 2019: Lợi nhuận trước thuế đạt 1.390,69 tỉ đồng, tăng 768,26 tỉ đồng tương đương tăng 123,4%; Tổng tài sản đạt 157.398 tỉ đồng, tăng 12,04%; Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 98.613 tỉ đồng, tăng 17,46%; Tổng huy động thị trường 1 đạt 95.727 tỉ đồng tăng 13,5%; Tổng thu thuần ngoài lãi đạt 2.316 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng trên 44% so với tổng thu thuần; Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN đạt 11,6%; Tỷ lệ an toàn vốn cấp 1 đạt 9%; Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 38,5%. Tỷ suất sinh lời tiếp tục cải thiện mạnh, hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 0,75% tăng 120,6% và 12,03% tăng 61,69% so với 2018. Trong năm 2019, SeABank đã tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC và trích đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định, chất lượng tín dụng của ngân hàng vẫn luôn được đảm bảo và kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,31%. Cũng trong năm 2019, SeABank đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 9.369 tỉ đồng nâng cao tiềm lực tài chính. SeABank hiện có mạng lưới 167 điểm giao dịch phục vụ gần 1,2 triệu khách hàng trên toàn quốc.(Việt Nam Gold Digger)