(Việt Nam Gold Digger) VAMC có lợi nhuận hơn 20 tỉ đồng

Vietnam Gold Digger
Đây là mức lợi nhuận vừa được Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (VAMC) công bố tại báo cáo tài chính 2017, tăng 36% so với năm 2016. Bình quân lương cán bộ công nhân viên VAMC từ 28,96 – 38,33 triệu đồng/tháng – Ảnh: T.X Bình quân lương cán bộ công nhân viên VAMC từ 28,96 – 38,33 triệu đồng/tháng Ảnh: T.X Doanh thu từ hoạt động mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt của đơn vị này hơn 57,79 tỉ đồng, chi phí hoạt động 68,4 tỉ đồng… Tài sản có của VAMC tăng đột biến từ 103 tỉ đồng cuối năm 2016 lên tới 2.787 tỉ đồng chủ yếu nhờ các khoản phải thu từ hoạt động bán nợ. Tuy nhiên, tổng tài sản của VAMC lại giảm nhẹ so kỳ trước, về 203.988 tỉ đồng.Ngoài ra, lượng tiền mặt VAMC gửi tại các ngân hàng tăng từ 14.159 tỉ đồng cuối năm 2016 lên 17.990 tỉ đồng vào cuối năm 2017. Trong đó có 679 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại BIDV, Agribank, LienvietPostBank, Ngân hàng Bản Việt, SCB.Một điểm đáng lưu ý là tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên VAMC quý 4 giảm so với quý 3 năm 2017. Số lượng cán bộ công nhân viên VAMC 151 người, trong đó 6 viên chức quản lý và 145 người lao động. Tiền lương bình quân của viên chức quản lý giảm từ 88,5 triệu đồng/tháng của quý trước xuống 38,33 triệu đồng/tháng, còn người lao động giảm từ 28,96 triệu đồng/tháng xuống 28,49 triệu đồng/tháng.(Việt Nam Gold Digger)