(Việt Nam Gold Digger) Viettel chứng minh có lợi nhuận từ dự án CT2 Trung Văn

Vietnam Gold Digger
Lợi nhuận thu được sau khi thoái vốn tại dự án CT2 Trung Văn của Tập đoàn Viettel là 12,4 tỉ đồng. Theo Kết luận số 1203/KL-TTCP ngày 16.5.2017 của Thanh tra Chính phủ, Viettel góp vốn đầu tư kinh doanh dự án CT2 khu đô thị Trung Văn, sau khi thoái vốn, lỗ với số tiền 40,638 tỉ đồng. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel kiểm tra lại khoản lợi nhuận sau thuế thu được từ việc bán căn hộ của dự án CT2 để bổ sung số liệu.Căn cứ kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Viettel đã rà soát lại hồ sơ kế toán liên quan đến nguồn lợi nhuận sau thuế từ bán căn hộ thuộc dự án CT2 trong giai đoạn từ 2011 – 2014. Theo kết quả rà soát, Viettel có đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh lợi nhuận thu được từ dự án CT2 là 49,48 tỉ đồng. Với số liệu bổ sung, sau khi thoái vốn tại dự án CT2, Viettel thu hồi 154,8 tỉ đồng, lãi 12,4 tỉ đồng so với giá trị đầu tư ban đầu là 142,4 tỉ đồng.Ngay sau đó, Viettel làm báo cáo giải trình số 4926/VTQĐ-TTKT ngày 10.10.2017 gửi Thanh tra Chính phủ và có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu chứng minh khoản lợi nhuận nói trên.(Việt Nam Gold Digger)